My game won't launch / hangs on the launching splash art

Follow